Management Information System , Faculty of Science , Mahasarakham University Management Information System , Faculty of Science , Mahasarakham University

                                   หน้าแรก | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | e-office
 
 

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์
สํานักงานเลขานุการ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์
ศูนย์เครื่องมือกลาง
หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1
2 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพรรณไม้วงศ์กะดังใบ (Leeaceae) ในประเทศไทย ปิยะพร แสนสุข
3 การคัดเลือกข้าวหอมมะลิ 105 ให้ทนต่อความเค็มด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วันชัย สังฆ์สุข
4 การคัดเลือกและระบุชนิดของเชื้อรา Cordceps spp. ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริก อภิเดช แสงดี
5 การคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยในทรายซิสเตอร์แบบอิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะโดยประมวลผลแบบฟูเรียร์มอนติคาร์โล ประธาน ศรีวิไล
6 การจดจำของตัวรับไดทอปิกที่มีอนุพันธ์ของโรดามีนเป็นองค์ประกอบ ชาติไทย แก้วทอง
7 การจำแนกกลุ่มภาวะสุขภาพจิตและความหวังของผู้สูงอายุ บังอร กุมพล
8 การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้กระเรกระร่อนสองสี (Cymbidium bicolor) โดยใช้สารออริชาลิน พรทิพย์ อติชาติ
9 การใช้เดฟเฟอริโฟรนซึ่งเป็นรีเอเจนต์ที่ไม่มีพิษสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ เหล็กด้วยเทคนิคซิเควนเซียลอินเจคชันอะนาลิซีส เสนีย์ เครือเนตร
10 การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างไดบล็อกโคพอลิเอสเทอร์ที่แตกต่างสลายทางชีวภาพได้และยางธรรมชาติ ยอดธง ใบมาก
11 การเตรียมอนุภาคนาโนคอมโพสิท Tio2/ZnO โดยวิธีอิมัลชันและสภาพเร่งปฏิกิริยาที่มีแสงกระตุ้น ปวีณา เหลากูล
12 การประมาณค่าความน่าจะเป็นครอบคลุม เมื่อพิจารณาเขตของความเชื่อมั่นที่ศูนย์กลางเป็นตัวประมาณแบบ เจมส์สไตน์ส่วนบวก โดยใช้ การกระจายเทเลอร์ดีกรีสาม สุจิตตา สุระภี
13 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดลองปัจจัยพหุเมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่มีแจกแจงแบบปกติ มนชยา เจียงประดิษฐ์
14 การประเมินศักยภาพของดินในการดูดซับโลหะหนักบางชนิดของป่าบุ่งป่าทามลุ่มแม่น้ำชีที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ปิยะนุช คะเณมา
15 การประยุกต์ใช้เครื่องอิเล็กโทรไดอะไลซิสที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับแยกซีลีเนียมจากแบบทีเรียโปรไบโอติกที่เสริมซีลีเนียม ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
16 การปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น บิส เอลกลูตามิก แอซิล ซัลเฟต อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
17 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชองนักเรียนชั้น ม. 1 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ STAD และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
18 การผลิตเรซินพอลิแล็กติกแอซิตทางการค้า ยอดธง ใบมาก
19 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้น ม. 1 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
20 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และตวามสามารถในการให้เหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมจีเอสพีเป็นสื่อ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้น ม. 1 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
21 การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ บังอร กุมพล
22 การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติคณิตศาสตร์ 1 กฤตยา แสนศักดิ์
23 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดบบูรณาการเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับเทคนิคจากประสบการณ์สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานิสิตขาดทักษะในการต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับรายวิชาวงจรดิจิตอล สันชัย หาญสูงเนิน
24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องกำหนดการเชิงเส้น ชั้น ม.6 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์
25 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้น ม.1 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์
26 การพัฒนาเครื่องไดแอลิซิสด้วยไฟฟ้าชนิดหลายช่องตัวอย่างสำหรับการแยกโปรตีน ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
27 การพัฒนาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วทรงกลมร่วมกับท่อความร้อนชนิดเทอร์โมไชฟอนที่ติดครีบ ไพรัตน์ ธรรมแสง
28 การพัฒนาซอฟแวร์ประมวลผลกระจายตัวเชิงพื้นที่ของสถานบันเทิงและร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
29 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อคำนวณความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระและต้านแบบคทีเรีย รักฤดี สารธิมา
31 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างที่มีขนาดเล็กสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี จิตรลดา วิชาผง
32 การพัฒนาระบบไดอิเล็กทริกแบริออร์ดิสชาร์จ (ดีบีดี) สำหรับการเคลือบฟิล์มคาร์บอนบนคล้ายเพชรบนเส้นใยไนลอน อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
33 การพัฒนารูปแบบการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะของคนพิการ บังอร กุมพล
34 การพัฒนาลำพลามาเพื่อปรับปรุงพื้นผิวใยไหม พิษณุ พูลเจริญศิลป์
35 การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการวิเคราะห์กรดแอสคอร์บิกในน้ำผลไม้และเครื่องดื่ม วัสกา ศิริอังคาวุธ
36 การพัฒนาสูตรโลชั่นกันยุงอย่างง่ายจากสมุนไพรไทยผสมโปรตีนไหม อาจินต์ ไพรีรณ
37 การพัฒนาหัวเคลือบฟิล์มบางสำหรับระบบอิมพัลล์แมกนีตรอนสปัตเตอร์ริง พิษณุ พูลเจริญศิลป์
38 การเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสผิวหนังมนุษย์บนแผ่นไฟโบรบลาสผิวหนังมนุษย์บนแผ่นไฟโบรอินที่พ่นโดยตรวจจาหนอนไหม เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุนในวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนังมนุษย์ วัลยา สุทธิขำ
39 การเพิ่มค่าความต้านทานเชิงแม่เหล็กในรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีสมบัติทางด้านแม่เหล็ก กฤษกร ปาสาไน
40 การเร่งปฏิกิริยา คาร์บอน-ฟอร์มีเลชั่น ด้วยซีริคแอมโมเนียมไนเตรตบนซิลิกาเจล อุทัย สาขี
41 การวิเคราะห์นัยของสภาวะโลกร้อนต้านภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเชิงสเปกตรัมเชิงเวลาและเชิงพื้นทีโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมแบบดิจิตอล ธนัทเดช โรจนกุศล
42 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้นโดยใช้แผนผังกราฟฟิกและแผนการสอนแบบบูรณาการ ธนา ยีรัมย์
43 การศึกษาความสามารถและจลนพลศาสตร์ของการดูดซับลีเมทิลีนบลู โดยใช้ผงถ่านจากใบสะเดา รัชนีกร วันจันทึก
44 การศึกษาความหลากหลายทางพัธุกรรมของไหมพื้นเมือง โดยใช้เทคนิค RFLP อัณศยา ท่อนโพธิ์
45 การศึกษาเจตคติของนิสิตที่มีต่อรายวิชาเทคนิคการพยากรณ์ มนชยา เจียงประดิษฐ์
46 การศึกษาเชิงทฤษฏีของความว่องไวต่อปฏิกิริยาและการดูดซับ ไฮโดรเจนของแผ่นบางนาโนแกรฟีนที่โปด้วยโลหะ บรรจบ วันโน
47 การศึกษาเชิงทฤษฏีของรอยต่อระหว่างวัสดุตัวนำยวดยิ่งและเฟอร์โรแมกเนต กฤษกร ปาสาใน
48 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธ์ด้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของรากต้นและเมล็ดของถั่วแระ Cajanus cajan (L.) Millsp. สุธิรา มณีฉาย
49 การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากไหลแดงและพญาสัตบรรณต่อการตายของหอยเชอรี่ บังอร แถวโนนงิ้ว
50 การสร้างเงื่อนไขเริ่มต้นโดยเวกเตอร์เดี่ยวสำหรับการพยากรณ์รวมชุดของเส้นทางพายุหมุนเขตร้อน บุษกร คงเอียด
แสดง 50 รายการต่อ 1 หน้า หน้าที่  
??????


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Science Mahasarakham University, Thailand